Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام و با پراخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند های ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ می کند. در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول ودوم فرابورس ايران حداقل ٧٠% از كل دارايي هاي صندوق
2 - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
2-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر ١٠% از دارایی های صندوق
2-٢ پذیرفته شده در فرابورس ایران حداكثر ٥% از دارایی های صندوق
3 - سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یك صنعت حداكثر ٣٠% از دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداكثر ٢٠% از دارایی های صندوق
5- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان